Vedtægter

1. Navn og hjemsted.
Forenings navn er Odins Magic Club og har hjemsted i Fyns Amt.

2. Formål .
Foreningens formål er at udvide intressen for magi, skabe udviklings-
muligheder for medlemmerne og beskytte magiens hemmeligheder.

3. Medlemskab
Alle der er interesseret i magi og er fyldt 10 år og kan stå inde for de i punkt 2 nævnte formål kan blive medlem. ER man under 10 år skal man anbefales af en tryller med tilknytning til en trylleforening.

4. Foreningens ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 1 formand, 1 kassere og 1
sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Hvert ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og hvert lige år 1 medlem. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

5. Tegning og hæftelse.
Forening forpligtes ved formandens underskrift. Formanden kan give kasseren fuldmagt til at foretage ind- og udbetaling for foreningen .
Odins Magic Club hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

6. Ordinære generalforsamling.
Den årlige generalforsamling er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed indenfor de af loven fastlagte rammer. Indkaldes til generalforsamling skal ske pr. brev senest 14 dage før den afholdes og til alle medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer, og medlemmer, som har afleveret en skriftelig fuldmagt, har stemmeret.
Medlemmets stemmeret bortfalder, hvis denne ikke har betalt kontingent. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel flertal. Vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for forslaget. Valg til bestyrelsen foregår ved simpel håndsoprækning, eller hvis en medlem kræver skriftlig afstemning. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger.

Følgende punkter skal behandles på den ordinær generalforsamling:

1. Valg af ordstyre
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkommende forslag og evt. vedtægtsændring
5. Kontingent
6 Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når de finder det påkrævet, og det er bestyrelsens pligt inden for en måned at indkalde til generalforsamling, hvis mindst en fjerdel af medlemmerne indsender en skriftlig begæring herom ledsaget af en motiveret dagsorden.

8. Udmeldelse.
Udmeldelse af Odins Magic Club kan kun ske skriftelig til formanden og mindst 1 måned før udgangen af kalenderåret. Har et medlem ikke inden 3 måneder betalt sin kontingent kan denne udlukkes af foreningen.

9. Opløsning.
Odins Magic Club kan ikke opløses, så længe der er 3 medlemmer, der stemmer for dens bestående. Ophører foreningen med at eksistere, går foreningens formue og ejendom til medlemmerne.

10. Eksklusion
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål og aktiviteter. Medlemmer, der bliver ekskluderet, har ikke krav på at få tilbagebetalt kontingent.

0 Comments

Write a Comment